Zaloguj
O projekcie
 

Ostatnia dekada przyniosła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu sektora edukacji, zarówno w szkolnictwie wyższym pierwszego stopnia, jak i w szkoleniach podyplomowych. Zmiany te w dużym stopniu dotyczą zawodów medycznych. Pojawił się ustawowy obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział między innymi w szkoleniach, zjazdach, konferencjach. Wszyscy borykamy się z brakiem czasu i z tej przyczyny uzyskanie wymaganych przepisami punktów edukacyjnych staje się niekiedy problemem. Sytuacja taka zobowiązuje uczelnie medyczne do wprowadzania ciągłych zmian w swojej ofercie edukacyjnej, skierowanej nie tylko do studentów, ale również absolwentów.

 

W 2008 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do konkursu o uzyskanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej finansowania projektu na uruchomienie platformy internetowej mającej na celu poszerzenie oferty edukacyjnej o nieodpłatne kursy i wykłady dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, techników farmacji oraz innych osób mających związek z medycyną. Na początku bieżącego roku ogólnopolski projekt pt: „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi” uzyskał finansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

 

W ramach projektu utworzony został portal internetowy, na którym będą umieszczone wcześniej opracowane materiały dydaktyczne w formie wykładów, pogrupowane w kursy z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych. Będzie to jeden z nielicznych tego typu portali wykorzystujących techniki kształcenia na odległość e-learning o tak szerokim zasięgu, a jedyny przeznaczony dla wszystkich absolwentów szkół i uczelni medycznych. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawody medyczne wynika z obowiązujących ustaw krajowych. Dotychczasowe szkolenia ciągłe polegają na uczestnictwie w kursach, które są punktowane (potwierdzone certyfikatem), a każda grupa zawodowa musi wykazać się określoną w aktach prawnych liczbą punktów uzyskaną w danym okresie edukacyjnym.

 

Celem naszego projektu jest umożliwienie farmaceutom, lekarzom, technikom farmacji i innym grupom zawodowym uczestniczenie w najnowszych szkoleniach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wszystkie wykłady i kursy są dostępne bezpłatnie po zarejestrowaniu się na portalu internetowym. Portal znajduje się na dwóch witrynach internetowych www.e-umed.pl oraz www.e-umed.lodz.pl. W kolejnych latach będą umieszczane stopniowo kolejne wykłady opracowywane przez wykładowców z całej Polski. Wykłady stanowić będą materiał dydaktyczny najwyższej jakości, a jakość tą zapewnią powołani recenzenci - specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Każda zarejestrowana osoba będzie miała dostęp do wybranego tematu (wykładów, kursów, streszczeń) przez okres 30 dni. Po tym okresie uczestnik szkolenia będzie miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązanie testu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku każdy uczestnik szkolenia będzie mógł wydrukować certyfikat poświadczający ukończenie kursu z danego tematu. Uzyskany certyfikat, będzie równocześnie zaświadczeniem potwierdzającym zdobycie punktów edukacyjnych, np. w przypadku farmaceutów będą to tzw. „punkty twarde” szkolenia ciągłego.

 

Dzięki temu projektowi lekarze, farmaceuci oraz pozostali absolwenci szkół i uczelni medycznych mają możliwość uczestniczenia w nieodpłatnym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Spowoduje to, że wiedza z zakresu najnowszych osiągnięć medycyny i farmacji będzie dostępna dla każdego specjalisty niezależnie od klasycznie przeprowadzanych szkoleń i kursów.

 

 

Zespół projektu

 

prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

dr Paweł Szymański

dr Urszula Kurczewska  1. Urszula Kurczewska, Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik „E-learning na UM w Łodzi”, Gazeta Farmaceutyczna, 2009, 8, vol XVIII, 20-21
  2. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański, „E-learning dostępny dla wszystkich”, Aptekarz Polski, 2009, 32, 10, 27-28