Zasady korzystania z portalu internetowego e-umed.lodz.pl/www.e-umed.pl

1. Informacje ogólne

E-umed.lodz.pl i e-umed.pl jest internetowym systemem szkoleniowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, upowszechniającym i aktualizującym wiedzę w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych, wspomagającym tradycyjny tok kształcenia zajęciami na platformie e-edukacyjnej.

Część merytoryczna systemu jest tworzona przez pracowników naukowych polskich uczelni medycznych.

Zespółnadzór nad systemem pełni zespół w składzie:

kierownik - prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik,

zastępca kierownika - dr n. farm. Paweł Szymański,

członek zespołu - dr n. farm. Urszula Kurczewska.

2. Zasady korzystania z portalu edukacyjnego e-umed.lodz.pl i e-umed.pl

2.1.Zgłoszenia

2.1.1. Uczestnikami szkoleń mogą być: farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, technicy farmacji oraz absolwenci i studenci uczelni i szkół medycznych, którzy wyrażą chęć przystąpienia do danego szkolenia, wypełnią formularz zgłoszeniowy na dany wykład/ kurs i potwierdzą przynależność do wymienionych grup zawodowych.

2.1.2. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest po zalogowaniu w dziale Rejestracja. Przy każdym z tematów kursów przedstawione są dodatkowe wymagania, jakie musi spełnić uczestnik. Ograniczenie dostępu i konieczność rejestracji wynika z obowiązujących zasad udostępniania informacji medycznej (art. 57 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. Nr 126, poz. 1381 ze zm.).

2.1.3. Użytkownik portalu zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniach w sposób nie powodujący zakłócenia funkcjonowania portalu e-umed.lodz.pl i www.e-umed.pl.

2.1.4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.1.5. Użytkownikowi portalu przysługuje prawo aktualizacji danych osobowych oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2.1.6. Użytkownik ma prawo wycofać się z systemu bez podania przyczyny.

2.1.7. Portal e-umed.lodz.pl i e-umed.pl jest udostępniany użytkownikom bezpłatnie w sieci Internet pod adresem www.e-umed.lodz.pl i www.e-umed.pl.

2.2. Rejestracja

2.2.1. Rejestracja użytkownika dokonywana jest w bazie systemu na podstawie zgłoszeń.

2.2.2. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną na podany przy zgłoszeniu adres w terminie do 14 dni po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

2.2.3. Jednostka szkoląca ma prawo do weryfikacji informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

2.2.4. Jednostka szkoląca ma prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania przyczyny.

2.2.5. Otrzymanie loginu i hasła dostępu do stron internetowych systemu jest jednoznaczne z możliwością uczestniczenia w programie szkoleniowym.

2.3. Realizacja szkolenia

2.3.1. Materiały szkoleniowe, udostępnione w postaci elektronicznej, podlegają zapisom praw autorskich. Kopiowanie, edytowanie, publikowanie, wykorzystywanie w celach innych niż szkoleniowe fragmentów lub całości materiałów jest prawnie zabronione.

2.3.2. Za udział w kursie realizowanym metodą internetową i zaliczenie testu przysługują punkty edukacyjne („punkty twarde” - 1 punkt za każdą godzinę wykładową, nie więcej niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs).

2.3.3. Testy są testami jednokrotnego wyboru.

2.3.4. Każdej godzinie wykładowej kursu odpowiada pięć pytań testowych.

2.3.5. Minimalna liczba prawidłowych odpowiedzi niezbędna do zaliczenia kursu/wykładu oraz czas rozwiązywania  testu są każdorazowo określane przez Zespół jednak próg zdawalności jest nie mniejszy niż 51 %.

2.3.6. Każdy z użytkowników ma prawo rozwiązać test. Dostęp do testu liczony jest od momentu naciśnięcia „Test” i wynosi 48 godzin.

2.3.7. Wynik testu jest automatycznie przypisywany do konta użytkownika. Zaliczenie testu stanowi podstawę wydrukowania przez uczestnika certyfikatu, potwierdzającego ukończenie kursu/ znajomość wykładu i uzyskania należnej liczby punktów edukacyjnych (dla wybranych grup zawodowych). Jednocześnie w dziale – certyfikaty, każdy użytkownik może wydrukować sobie certyfikat po rozwiązaniu testu z wynikiem pozytywnym.

 

2.3.8. W przypadku nie zaliczenia testu, nie rozwiązania testu w przeciągu 48 godz. od momentu jego rozpoczęcia lub zaprzestania rozwiązywania testu poprzez przerwanie połączenia z siecią (nie dotyczy prawidłowego wylogowania) następuje blokada kursu/wykładu na okres 14 dni kalendarzowych.

2.3.9. Kurs/wykład można powtarzać, logując się powtórnie, powtarzając procedurę dostępu do materiałów i rozwiązywania testu.

3. Ustalenia końcowe.

3.1. Przedstawiane w ramach szkoleń treści mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie stanowią  wykładni prawnej. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za szkody, mogące wynikać z działań podjętych w oparciu o przedstawiane treści.

3.2. W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

3.3. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane są na stronie internetowej i wchodzą w życie po upływie 24 godzin od ich opublikowania.

3.4. Uwagi i pytania prosimy kierować tylko na adres: e-umed@umed.lodz.pl